top of page

הבנייה הירוקה היא גישה מערכתית כוללת לתכנון, לבנייה ולתפעול של הבתים,המיושמת משלב התכנון המוקדם ועד למגורים בהם.

הגישה הזו מביאה תועלת רבה,הן לדיירים המשתמשים בבתים והן לקבלנים הבונים אותם ע"י הקטנת הצריכה של משאבים ושיפור תנאי המגורים בבתים.

מטרת הבנייה הירוקה ליצור סביבת מגורים בריאה ונוחה ולמנוע ככל האפשר פגיעה במשאבים טבעיים מתכלים ובאיכות הסביבה .

מטרה זו מושגת על ידי שילוב שלוש מטרות שהן אבני היסוד של הבנייה הירוקה:

 • שימור משאבים טבעיים.

 • הקטנת הפגיעה בסביבה.

 • הגדלת היעילות האנרגטית של הבית.

 • שיפור איכות האוויר (בתוך הבית ומחוצה לו).

להשגת מטרות אלה, נעשה שימוש במספר אסטרטגיות, כלהלן:

 • בידוד תרמי יעיל של הגג, הקירות והחלונות.

 • ניצול מסה תרמית ובידוד תרמי לחסכון באנרגיה לצורך חימום /קירור.

 • תכנון יעיל וחסכוני של השטח בבית וניצולו.

 • תכנון נבון של צורת הבית וכיוון העמדתו ל ניצול של אור טבעי, א24וורור טבעי ואנרגית השמש, חיפוי אדמה וכו'.

 • מיקום הבית ותכנון הפיתוח והנוף סביבו באופן שיאפשר ניצול מרבי של מי נגר עילי להשקיה או להחדרה למי התהום ויבטיח שילובו בנוף,  תוך מזעור היקף עבודות העפר ( חפירה או מילוי ).

 • שימוש באביזרים חוסכי מים ואנרגיה.

 • שימוש במקורות אנרגיה נקיים ( רוח, שמש ).

 • מיחזור פסולת, מים "אפורים" ומי ביוב.

 • בחירה מדוקדקת של חומרי בנייה בהתאם לתכונות המפורטות להלן .

 1. חומרי בנייה שייצורם דורש מעט אנרגיה . 

 2. חומרי בנייה שאינם מתכלים ( חציר, עץ וכו' ), או שניתנים למיחזור, או שכוללים מרכיבים ממוחזרים. 

 3. חומרי בנייה מקומיים. 

 4. חומרי בנייה בעלי קיים ארוך שעלות תחזוקתם נמוכה. 

 5. חומרים שאינם גורמים לפליטת גזים רעילים לאוויר.

 6. ניצול יעיל של חומרי הבנייה להקטנת כמות פסולת הבניין.

 7. מזעור הפגיעה בסביבה .

 8. יעילות תחבורתית לדיירים. 

 

הבנייה הירוקה מחייבת שיתוף פעולה בין כל הגורמים העוסקים בתכנון הבית, היינו,היזמים וכל צוות המתכננים, החל משלב התכנון הראשוני והעמדה של הבית, ומודעות רבה שלהם לנושא!

חלק חשוב בתכנון הוא התייחסות לעלות הבית לכל מחזור חייו ( Life Cycle Cost ) כשיקול הכלכלי העיקרי ולא לעלות ההשקעה בבנייה עצמה.

אחד המיתוסים העיקריים הקשור בבנייה הירוקה הוא שהיא נעשית ממניעים אידיאולוגיים ע"י "משוגעים " לדבר, אך אין זה כך. בנוסף לתרומתה לאיכות הסביבה הכללית ולמניעת ניצול משאבים מתכלים, הבנייה הירוקה מעניקה יתרונות רבים לבעלים ולדיירי הבית, כלהלן:

א. הוצאות תפעול נמוכות.

ב. איכות ונוחות גבוהה של סביבת הבית (פנים וחוץ).

ג. "מכירות " גבוהה של הבית.

וכל זאת,  ללא עלויות נוספות בהשוואה לבנייה רגילה.

 

bottom of page